logo suurem

10 põhjust, miks valida Tartu Lasteaed Annike

 1. Osaline ja kahesuunaline keelekümblus alates sõimerühmast.
  Alates 2021. aastast avati kahesuunaline keelekümbluse rühm, kus käivad nii eesti kui ka vene emakeelega lapsed. Õppe- ja kasvatustegevus on korraga kahes keeles. Keelevahetus tuleb õpetajaga. Tegutsetakse printsiibil – üks õpetaja, üks keel.
  2022.a. avatakse vähemalt üks kahesuunaline ja üks osalise keelekümblusega sõimerühm.
 2. Kõik vajalikud tugiteenused on lasteaias
  Meil on nii vene- kui ka eestikeelne logopeed, kes toetavad tavarühmade laste keelelist arengut. Lähtutakse varase märkamise printsiibist. Kahes tasandusrühmas korrigeeritakse logogpeedilisi probleeme, et lastel oleks võimalus edasi liikuda nö tavarühma ja koolis tavaklassi. Samuti on lasteaias pervasiivse arenguhäirega laste rühm.
 3. Erinevad huviringid toetavad lapse arengut
  5-6-aastastele on inglise keele ring. 2022.a. lisandub 4-aastaste inglise keel (Keelevärava keeltekool).
  Robootikasõprade huviringe viib läbi Dronootika erakool. Hetkel on avatud 2 rühm. 2022.a. lisandub veel 2 rühma.
  Juba 2022.a. veebruarist hakkab toimuma rahvatantsuring koolieelikutele, kus õpitakse nii eesti kui ka vene rahvatantse.
 4. Arendavad projektid
  Progetiiger, KIK, PRIA jt projektid võimaldavad muuta õppetöö mitmekesisemaks ja huvitavamaks.
 5. Tunnustused
  2021.a. Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustus «Hea lasteaia teerajaja»
  2017.a. Keelekümbluskekuse kvaliteediauhind.
 6. Suur õueala
  Võimalus läbi viia õuesõpet ja liikumistegevusi. Rühmad saavad mängida nii koos kui ka eraldi mängualadel.
 7. Asukoht kesklinna lähedal
  Lasteaed on Tartu jalakäijate silla ja Anne kanali lähedal.
 8. Kiire ja efektiivne infovahetus
  Kasutame lasteaia e-päevikut Eliis, kust saab igapäevast infot lapse arengu, õppetegevuse, sündmuste, toitumise jm kohta.
 9. Lasteaia väärtusi edasiviivad üritused
  Väärtustame vene, eesti ja teiste rahvuste kultuuri, avatust, hoolivust, turvalisust, järjepidevust, kvaliteeti ja uuendusmeelsust.
 10. Hea koostöö lapsevanematega
  Lasteaed püüab arvestada lapsevanemate soove ja ettepanekuid. Hoolekogu osaleb aktiivselt arendustegevuses.